Litteratur

i tilknytning til Jean og Ahasverus de Créqui dit la Roche og deres nærmeste etterslekt

Se også litteraturoversikt i tilknytning til den franske adelsfamilien de Créqui fra Pas-de-Calais

Oppdatert 15. mars 2000


Diplom

Litteraturlisten omfatter underlagsmateriale brukt av Societé Internationale des Études de Créqui - SIEC. Litteratur som står på denne listen skal være lest og gjennomgått av ett eller flere SIEC-medlemmer, og relevant informasjon skal i utgangspunktet være tilført gruppen og innarbeidet i tekstene om de Créqui-familien i Frankrike, Nederland og Norge.

Listen er inndelt i to hovedavdelinger:

Litteraturisten er i stadig utvikling, og brukes som et redskap i arbeidet med å kartlegge den norsk-hollandske oberstløytnant Ahasverus de Créqui dit la Roches familiebånd. Kommentarer og tillegg bes rettet til SIEC v/Carsten Berg Høgenhoff.

Initialer bak hver referanse angir SIECs opphav til kilden: Carsten Berg Høgenhoff = cbh; Sigurd Lambek = sl; Britt Jæger Lindhjem = bjl; Svein Solvang = ss; Dag Strømsæther = ds; Erik Tøndevold = et

Hovedinnhold: Ahasverus de Créqui


Om Jean og Ahasverus de Créqui, dit la Roche og deres etterkommere

     
Berg, Carsten A. - Omkring Ahasverus de Créqui, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, 1998 cbh Artikkel om Ahasverus de Crequi, med spesiell vekt på nye opplysninger om fødsels- og dødstidspunkt, teorier om anetavler samt utfyllende opplysninger om hans rolle under Gyldenløvefeiden. 10 sider.
Berg Høgenhoff, Carsten  - Se Høgenhoff


Berner, Jørgen H. - Slekten Berner i Norge, Cammeyers Boghandel, 1947. cbh Litteratur brukt som underlag til Carsten Bergs artikkel "Omkring Ahasverus de Créqui" for å klargjøre Berner-familiens slektsforhold til de Créqui-familien
Bjelke, Jørgen, Generalløytnant - Generallieutenant Jørgen Bjelkes selvbiografi, utgitt for første gang av I. A. Fridericia, P.G. Philipsens forlag, København 1890 cbh Bjelkes selvbiografi fra 1600-tallet, med beskrivelser av 1. og 2. Carl Gustav-krig (Krabbekriven og Bjelkefeiden) hvor Ahasverus de Créqui dit la Roche deltok
Dahl, A. D., Generalmajor - Norges krigshistorie inntil 1814, utarbeidet for forelesninger ved Krigsskolen, klass.nr. 948.1 D, tilvekstnr. 5747, Forsvarsmuseets Bibliotek, Oslo cbh Notater omkring Jørgen Bjelkes operasjoner i Bohuslen høsten 1658
Delgobes, Charles A. - Delgobes-samlingen (over ca 5000 norske slekter), stikkord: de Crequi, Riksarkivet, Oslo cbh Korte biografiske opplysninger om de Créqui, samt en håndtegnet variant av Jægertavlen tegnet av daværende lt. Christopher Morgenstierne Munthe (1875-1939)
Elgvin, J, - En by i kamp, Stavangers historie ss Omtale av kaperepisoden på Stavanger havn (s 160) og Ahasverus de Créqui dit la Roches salg av båten "Fortuna" (s 162)
Erichsen, A.E. - Saml. til Stavanger Hist. II s. 440. cbh Kildemateriale oppgitt i Olaf Jægers artikkel fra 1934
Finne-Grønn - Den vestlandske slegt Sundt. cbh Kildemateriale oppgitt i Olaf Jægers artikkel fra 1934
Foldøy, Ola - Suldal Kultursoge - Jelsa, bind II, Suldal kommune 1981 cbh Oversikt over Ahasverus de Créquis kompani under 2. Carl Gustav-krig (Revansjekrigen med Bjelkefeiden 1658-1660) og fremover i 1660-årene
Gulowsen, I., oberst - Gyldenløvefeiden 1675-1679, Christiania, 1906 cbh Dyptpløyende beskrivelser fra Gyldenløvefeiden 1675-1679.
Gundersen, Børre Reidar, oberstløytnant - Agder Forsvarsdistrikt/Agder Infanteriregiment Nr 7, Elanders Forlag cbh Beretninger om Vesterlenske regiment 1658-1662
Hirsch: - Danske og Norske Officerer 1648-1814, s. 135-136, Forsvarets Arkiver, Rigsarkivet, København. sl/cbh Beskrivelse av Ahasverus de Créquis militære karriere. Boken er et ikke-publisert verk, håndskrevet i en bok i format 36 cm x 25 cm. ( se komplett tekst om Ahasverus de Crequi fra boken )
Høgenhoff, Carsten Berg  - Ahasverus de Créqui dit la Roche - slektshistorie fra Nederland og Norge, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, 2003
cbh
Artikkel om Ahasverus de Crequi dit la Roche, med spesiell vekt på SIECs arbeid fra 1999 til 2003: Familie i Nederland, Sweers-familien i Belgia og Nederland, etterslektstavle etter Ahasverus og hans to koner, Sedan-sporet med teorier om Ahasverus' opphav i Frankrike.
Johansen, O.J. - Norge i det 17de århundre og slekten Bjelke til Østråt - Trondhjem, Trøndelag og Romsdals gjenerobring 1658, Trøndersk Historisk Forlag, Trondheim 1928 cbh Jørgen Bjelkes innsats under Bjelkefeiden, beskrivelse av militærtoget 1658-60 under 2. Carl Gustav-krig
Johnsen, Arne Odd - Krabbekrigen og gjenerobringen av Jämtland 1657-1658 cbh Bla.a. en inngående beskrivelse av okkupasjonen av Frøsø skanse 1657
Jæger, Olaf - Oberstløitnant Ahasverus de Crequi de la Roche's vaaben og herkomst, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind IV, Oslo 1934 cbh Artikkel om Ahasverus de Crequi dit la Roche, hans foreldre, koner og barn. Fire sider.
Jæger, Olaf - Stamtavle over familierne Jæger i Norge, Bergen 1917. cbh/bjl Jæger-familiene i Norge frem til begynnelsen av det 20. århundre
Kielland, Axel - Familien Kielland med dens kognatiske ascendents, Christiania 1897. cbh Fotnote s. 230 med presentasjon av mulig anetavle for Ahasverus de Créqui dit la Roche
Kielland, Axel - Stavanger Borgerbog, Stavanger 1935 cbh  
Munthe, C.O., oberst - Hærens  fotfolksregimenter indtil 1662, Kristiania 1915 cbh Beskrivelse av Nye Trondhjemske Regiment 1657, hvor Ahasverus de Créqui dit la Roche var kaptein
Lillehammer, Arnvid - Rentekammeret, matrikkel opptatt ifølge reskript av 23. januar 1665, 3. del, bind 32 (Riksarkivet i Oslo) cbh Beskrivelser av gårdene Hapnes og Dagsgård ved Vindafjorden, utlagt som offisersgårder på 1600-tallet
Lillehammer, Arnvid - Bygdebok for Karmøy, Åkra ss Etterslekt etter Ahasverus de Créqui dit la Roche d.y.
Munthe, C.O., - Fredrikshalds historie til 1720 ds  
Munthe-Kaas, H. advokat - Håndskrevne notater basert på brev fra legasjonssekretær Tycho Jæger 6. og 15. februar 1934, som kommentarer til kopi av Jæger-familiens våpentavle utført av Carl Schelven Lous ca 1865 ds Håndskrevet notat fra advokat H. Munthe-Kaas i Dag Strømsæthers eie
Nielsen, Yngvar, Dr. - Norges Historie, utgitt 1911 cbh Presentasjon av hollandske offiserer som ble hentet til Norge i 1657, blant dem Ahasverus de Créqui dit la Roche
Nielsen, Yngvar - De nordenfjeldske begivenhet i aarene 1657-1660, utgitt 1868 et Yngvar Nielsens debut som historisk forfatter, publisert som program for Nissens Latin- og Realskole i Christiania 1868
Nielsen, Yngvar - Kampen om Trondhjem 1657-1660, særtrykk i "Festskrift i anledning Trondhjems 900 aars jubilæum", Det Kgl. norske Videnskabers Selskab i Trondhjem, 1897 cbh "Kampen om Trondhjem 1657-1660" er en bearbeidet utgave "De nordenfjeldske begivenhet i aarene 1657-1660" (se over). Nielsen legger vekt på å fortelle om menneskene bak krigen, uavhengig av rang, og er derfor forholdsvis detaljert på et personlig plan om mange av deltakerne på krigsskueplassen under Jemtlandstoktet
Ovenstad, Olai - Militær-biografier - den norske hærs officerer fra 18. jan. 1628-17. mai 1814, bind II, Oslo 1949 cbh Kort beskrivelse av Ahasverus de Créqui dit la Roches militære karriere i Norge
Schiøtz, Johannes, kaptein - Oversigt over Vestlandsavdelingenes historie, utgitt av Bergens Forsvarsforening og Bergens Militærforening cbh Beskrivelser fra Gyldenløvefeiden 1675-1679
Strømsæther, Dag,oberst - " Slekten Munthe-Kaas 1848-1998", trykket i 300 eksemplarer for fordeling i familien. Fredrikstad, 1999 ds  
Thomle, E.A. - d.n. Personalhist. Tidsskrift 4. I cbh Kildemateriale oppgitt i Olaf Jægers artikkel fra 1934
Thorud, Pål - "Ulrik Frederik Gyldenløve, Utnyttelsen av de norske ressurser i krigsøyemed 1673-79 (Universitetet i Bergen) - hovedoppgave i historie høsten 1975. et Hovedoppgave i historie hvor Ahasverus de Créqui dit la Roche er nevnt på sidene 85, 125 og 130
Vigerust, Tore - Ahasverus de Crequy dit la Rochie. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 2000.   Kommentarer til Carsten Bergs artikkel i samme tidsskrift, 1998.

Litteratur om Jean de Créqui med etterkommere uten kjent forfatter/opphav ut over det som er nevnt:

Berner, en norsk slekt i 300 år, utgitt av Slektsforeningen Berner, Oslo 1984 cbh Litteratur brukt som underlag til Carsten Bergs artikkel "Omkring Ahasverus de Créqui" for å klargjøre Berner-familiens slektsforhold til de Créqui-familien
Het Staatsche Leger 1568-1795, Nederland 1915, 1921 og 1940 sl Notater og bruddstykker om Jean de Créqui dit la Roches militære karriere i Nederland
Sveriges Historia, seks bind, Stockholm 1881 cbh Beskrivelser av Gyldenløvefeiden, stikk av Marstrand og Carlsten Festning slik det så ut tidlig på 1700-tallet
Telemark regiments historie ds  
Æ tt og heim, Rogaland historie- og ættesogelag, 1971 ss  

Litteratur om adelsslekten de Créqui fra Pas-de-Calais


Ref     


Siste endring: 06-Nov-2007
Kontakt Webmaster dersom du finner feil eller mangler