8. kapittel, 2. del: Ahaverus de Créqui, dit la Roche og Bjelkefeiden

2. Carl Gustav-krig
Vignett

Første gang publisert 14. august 1998
Siste gang oppdatert 29. september 2000


Opprettes ved Christian IVs "ordinants" av 18. januar 1628. Hæren inndeles i fem regimenter: Bohusiske, Tunsbergiske, Akershusiske, Bergenhusiske og Trondhjemske. I tillegg opprettes tre Fähnlein (fenniker = kompanier): Jämtlandske, Agdesiden samt Stavangerske, og det opprettes 14 borgerkompanier til byenes og kjøpstedenes forsvar. Tilsammen utgjorde hæren 6243 mann. Stavangerske Fähnlein bestod av 390 mann under kaptein Manderup Pedersens ledelse; dvs én mann utskrevet fra hver legd. En soldatlegd ble utgjort av et visst antall gårder som tilsammen hadde en viss skatteplikt, i moderne mål vanligvis omregnet til 324 liter smør (som tilsvarer 20 lauper smør etter gammelt mål, hvor én laup er et trekar på 16,2 liter).

Allerede i 1629 ble offiserene avtakket ved Lübeckfreden, og hæren lå nede. Likevel regnes Christian IVs ordning av 1628 som opprettelsen av en egen, norsk hær.

I 1640 rekrutteres offiserer, primært fra Tyskland og Nederland. Et stendermøte i Bergen 1641 diskuterte en ny, norsk hærordning som ble bifalt av kongen. Utgangspunktet var ordningen av 1628, men de to frie Fähnlein Agdesiden og Stavangerske slås sammen til ett regiment: Stavangerske Regiment. I krigsårene 1644-45 (Hannibalfeiden) ble regimentet ikke satt opp som selvstendig avdeling, men det avgav mannskaper til en rekke andre avdelinger. Habbibalfeiden endte som kjent med at Danmark-Norge tapte Jemtland og Herjedalen i nord og Halland syd for Gøteborg.

I løpet av Hannibalfeiden hadde kongen sett av den norske hær hadde gjort en god innsats, til tross for at resuktatet ble dårlig for dobbeltmonakiet. Et stendermøte i Christianiania diskuterte høsten 1645 å opprettholde legdshæren (= utskrivningshæren) av 1641-ordningen, og kongen ratifiserte forslaget 17. april 1646. Ordningen omfattet for Stavanger Regiments del at det i lenene Stavanger, Lister og AGdesiden ble satt opp fire kompanier på tilsammen 700 mann, Regimentet ble omdøpt til Stavanger Eskadron.Denne hærordningen ble avskaffet allerede i juli samme år, og utskrivningen ble erstattet av skatter. Slik reduserte den danske adelen sin egen skattebyrde, samtidig som de søkte å vingestekke stattholder Hannibal Sehesteds innflytelse i norske spørsmål.Helt oppløst ble hæren dog ikke. Sehested påvirket sin svigerfar kongen til i to kongebrev av 1646 å pålegge enhvver norsk mann i aldren 18-50 år å ha et gevær og møte til mønstring hvert år.

Stavanger Eskadron ble oppløst 1. september 1647, og langs hele kysten fra Skien til Bergen gjensto kun Stavanger bys borgerkompani.

I henhold til kongelig brev av 3. mars 1657 ble Vestelenske nasjonale infanteriregiment opprettet da utskrivning fra kystlenene igjen tok til under forberedelsene til "Krabbekrigen". Regimentet rakk aldri å bli oppsatt, men en avdeling på 200 mann som ble mobilisert i februar 1658 kom seg så langt som til Christiania innen fredsbudskapet kom med Roskildefreden. Skåne og Bornholm var tapt for Danmark, og Norge tapte både Bohuslen og Trondhjems len med Romsdalen.

Iht Rogaland Infanteriregiment nr 8 (s 27) starter utskrivningen til Vesterlenske nasjonale infanteriregiment på ny 27. september 1658 ...

... og dermed er vi kommet frem til den tiden da vår kaptein Ahasverus de Créqui dit la Roche har gjort sin innsats for 2. Trondhjemske Infanteriregiment under 1. Carl Gustav-krig (Krabbekrigen) og tiltrer som major 24. november 1658 i Vesterlenske nasjonale infanteriregiment.

  • ca 250 Dragoner i 4 Kompanier, hvoraf 1 Kompani opsat i Bohus Län;
  • ca 1320 Infanterister, hvoraf 82 Fyrører, 242 Oberstløytnant LEMWIGS Eskadron (af Smaalenske Regiment), 436 Oberstløytnant VON DER MEULENS Eskadron, 560 Oberst BROCKDORFFS Regiment (Kompanier af Smaalenske og Akershusiske Regimenter, samt Oberstens eget Kompani af Vesterlenske Regiment); ialt 17 kompanier, hvoraf 2 var eftersendte under Felttoget."
  • Listerske kompani, under kaptein Johan Nielsen (2/9 1658-7/3 1659. Kompaniet ble oppløst 7/3 1659 idet Johan Nielsen utnevnes til major og løytnant Moses Hemperlin overføres til Stavangerske kompani under Ahasverus de Créqui dit la Roches kommando fra samme dag. Et nytt kompani fra Lista ble opprettet under kaptein Johan van der Meullen (1659-27/5 1660)
Gå til 9. kapittel


     


Siste endring: 01-Sep-2007
Kontakt Webmaster dersom du finner feil eller mangler