Kapittel 14

Riisbrich

 

Etter at hans første kone, Judith Sweers, var død ca. 1669, ble Ahasverus de Cr*e*qui dit la Roche gift på nytt rundt 1670 med Mette Riisbrich, født ca. 1645. Hun må ha dødd før 1700 siden fellesarven etter henne og hennes 2. ektemann, Michel Tønnessøn, ble fordelt det året. Mette var datter av fogd Folkvard (Volquard) Brodersen Riisbrich, død i Bergen 16. desember 1660[1] og Karen Nielsdatter Lem, datter av toller og fogd i Brunla len Niels Pederssøn Lem og Mette Pedersdatter.[2] Det er kjent at Mette Riisbrichs far, Folkvard, innvandret til Norge, og i henhold til Personalhistorisk Tidsskrift var han antakelig sønn av Broder Tadersen til Riisbrich og Sille Didriksdatter til Spilbech.[3] Folkvard skal i henhold til Laksevågs Historie ha vært i veneziansk eller maltesisk tjeneste som ung, og han skal ha sittet 14 år i tyrkisk fangenskap. Han klarte til sist å rømme i en pram, og padlet med hendene for ikke å bli oppdaget. Fra 1635 var han fogd i Nordhordland, en stilling han sannsynligvis hadde fått med hjelp fra broren Thomas, borgermester i Odense. Thomas Riisbrich drev forretninger med den mektige Rosenkrantzfamilien, som også satt i fremtredende posisjoner i Bergen. Fra 1637 var Folkvard bosatt på Gravdal i Laksevåg, et gods han overtok i 1649 og som familien beholdt frem til 1802.[4]


Se kap 14.2 for Volquart Riisbrich og Karen Nielsdatter Lems etterkommere.


Noter

[A] E.A. Thomle i Personalhistorisk Tidsskrift, 1898, 4 rekke, 1 bind, 1898, s.220, Spörsmaal og Svar, Opplysninger om familien Riisbrich ved E.A.Thomle, med tillegg av C.E.A. Schöller

[1] Thomle (1898) s. 220.

[2] Kjell Fossen: Laksevåg  – Strandstedet, jordbruks- og fiskerlandet ved Søndre Led, Bind I (Bergen 1984).

[3] Schøller, PHT 4. rekke bd I 1898, s. 228 forteller at landsbyen Risbrig (dansk) ligger i Nørre-Haksted sogn i Flensborg amt. Nå heter amtet Schafflund, og vi finner Riesbriek (tysk) omtrent midt mellom Flensburg i øst og Bredstedt litt syd for Husum på nordsjøkysten. Nabolandsbyen til Riesbriek, også den i Schafflund amt, heter Spölbek (tysk), og dette tilsvarer kanskje Spilbech. Stedsnavnet staves Spailb$a$k på frisisk og Spølbæk på dansk. Kilde: http://www.rostra.dk/slesvig/. Tillegg for nettsidene: I NST-artikkelen står fra Riisbrich og fra Spilbech, men for danske forhold er formen til mer korrekt.

[4] Fossen (1984). Folkvard er omtalt på side 152--155. Opplysningene om hans tyrkiske fangenskap er hos Fossen referert videre til Anders Samsing s. 46, Det kongelige biblioteks håndskrifter, Ny Kgl. saml. Samlinger, 4o 1240.     


Siste endring: 10-Sep-2007
Kontakt Webmaster dersom du finner feil eller mangler